تور دبی از بندرعباس

تور دبی از بندر عباس  به صورت مستقیم بندر عباس به دبی با پرواز فلای دبی به صورت ۵ پرواز درهفته انجام می شود.

ساعت پرواز بندر عباس به دبی  :۱۳:۳۵

ساعت پرواز دبی به بندر عباس :  ۱۱:۳۰

۴.۷/۵ - (۳ امتیاز)