روش های پرداخت 

لطفا روش پرداخت مورد نظر خود را انتخاب بفرمایید

نام و نام خانوادگي:

شماره تلفن:

مبلغ(تومان):

توضيحات:


حساب بانک ملت :

به نام :  محمد یزدانپناه

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۹۲۳۲۹۷۰۴۶

شماره شبا :۱۹۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰۹۴۷۳۶۴۴

حساب بانک ملت :

به نام :  محمد یزدانپناه

شماره حساب: ۱۸۰۹۴۷۳۶۴۴

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۹۲۳۲۹۷۰۴۶

شماره شبا :۱۹۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰۹۴۷۳۶۴۴