تور قشم از شیراز

تور قشم بهترین قیمت پاییز و زمستان ۹۸

هتل۲ شب و ۳ روز
هر نفر در اتاق ۲ تخته
۲ شب و ۳ روز
هر نفر در اتاق ۳ تخته
۳ شب و ۴ روز
هر نفر در اتاق ۲ تخته
۳ شب و ۴ روز
هر نفر در اتاق ۳ تخته
هتل الوند۱
۳*
۶۶۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۷۱۰۰۰۰
هتل آرکا
۳*
۶۸۰۰۰۰۶۷۰۰۰۰۷۴۵۰۰۰۷۳۵۰۰۰
هتل ریحان
۳*
۷۰۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰۷۶۰۰۰۰
هتل کیمیا۲
۳*
۷۱۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۷۸۵۰۰۰۷۷۵۰۰۰
هتل آپارتمان سما ۲
۳*
۷۴۰۰۰۰۷۳۰۰۰۰۸۲۰۰۰۰۸۱۰۰۰۰
هتل ساحل طلایی
۳*
۸۶۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۹۱۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰
هتل آرتا
۴*
۹۲۰۰۰۰۸۹۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۱۰۳۰۰۰۰
هتل فولتون
۴*
۹۹۰۰۰۰۹۸۰۰۰۰۱۱۵۰۰۰۰۱۱۴۰۰۰۰
هتل آتامان
۴*
۱۰۰۰۰۰۰۹۹۰۰۰۰۱۱۸۰۰۰۰۱۱۵۰۰۰۰
هتل یرمان
۴*
۱۰۵۰۰۰۰۱۰۳۰۰۰۰۱۲۱۰۰۰۰۱۱۸۰۰۰۰

 

 

برنامه پروازی تورهای شیراز به جزیره قشم

 

جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه مسیر
 
۱۶:۰۰۱۸:۳۰ ایران ایر۱۳:۱۰ آسمان۱۰:۳۰ آسمان۱۸:۲۰ ایران ایرشیراز به قشم
۱۷:۵۵ آسمان۲۰:۳۰ ایران ایر۱۵:۰۰ آسمان۱۲:۲۵ آسمان۲۰:۲۵ ایران ایر قشم به شیراز