تور های قشم از شیراز

 

برنامه پروازی تورهای شیراز به جزیره قشم

 

جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه مسیر
 
۱۶:۰۰۱۸:۳۰ ایران ایر۱۳:۱۰ آسمان۱۰:۳۰ آسمان۱۸:۲۰ ایران ایرشیراز به قشم
۱۷:۵۵ آسمان۲۰:۳۰ ایران ایر۱۵:۰۰ آسمان۱۲:۲۵ آسمان۲۰:۲۵ ایران ایر قشم به شیراز