تور بندر عباس از شیراز

تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه جمعه ۱۴ آذر ۹۸

۶۵ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه ۱۴ آذر ۹۸ ۲۲:۲۰:۰۰ Boeing 737

بازگشت : دوشنبه ۱۷ آذر ۹۸ ۱۵:۰۰:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۵ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه شنبه ۱۵ آذر ۹۸

۷۲ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه ۱۵ آذر ۹۸ ۲۱:۵۵:۰۰ Boeing MD

بازگشت : سه شنبه ۱۸ آذر ۹۸ ۲۲:۰۰:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۲ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه یکشنبه ۱۶ آذر ۹۸

۷۱ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : یکشنبه ۱۶ آذر ۹۸ ۲۲:۱۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : چهارشنبه ۱۹ آذر ۹۸ ۲۰:۴۵:۰۰ Boeing 737

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۳ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه دوشنبه ۱۷ آذر ۹۸

۷۷ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : دوشنبه ۱۷ آذر ۹۸ ۱۵:۰۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : پنجشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ۲۰:۲۰:۰۰ unknow

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۵ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه سه شنبه ۱۸ آذر ۹۸

۷۳ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه ۱۸ آذر ۹۸ ۲۲:۰۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : جمعه ۲۱ آذر ۹۸ ۲۲:۳۰:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۶ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه چهارشنبه ۱۹ آذر ۹۸

۷۲ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه ۱۹ آذر ۹۸ ۲۰:۴۵:۰۰ Boeing 737

بازگشت : شنبه ۲۲ آذر ۹۸ ۲۰:۳۰:۰۰ unknow

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۲ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه پنجشنبه ۲۰ آذر ۹۸

۶۶ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : پنجشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ۲۰:۲۰:۰۰ unknow

بازگشت : یکشنبه ۲۳ آذر ۹۸ ۱۴:۱۰:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۵ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه جمعه ۲۱ آذر ۹۸

۶۱ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه ۲۱ آذر ۹۸ ۲۲:۳۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : دوشنبه ۲۴ آذر ۹۸ ۱۱:۳۰:۰۰ Foker

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۶ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه شنبه ۲۲ آذر ۹۸

۷۳ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه ۲۲ آذر ۹۸ ۲۰:۳۰:۰۰ unknow

بازگشت : سه شنبه ۲۵ آذر ۹۸ ۲۱:۵۰:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۷ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه یکشنبه ۲۳ آذر ۹۸

۶۶ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : یکشنبه ۲۳ آذر ۹۸ ۱۴:۱۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : چهارشنبه ۲۶ آذر ۹۸ ۰۸:۱۵:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۴ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه دوشنبه ۲۴ آذر ۹۸

۷۲ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : دوشنبه ۲۴ آذر ۹۸ ۱۱:۳۰:۰۰ Foker

بازگشت : پنجشنبه ۲۷ آذر ۹۸ ۱۱:۵۰:۰۰ Foker

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۳ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه سه شنبه ۲۵ آذر ۹۸

۷۲ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه ۲۵ آذر ۹۸ ۲۱:۵۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : جمعه ۲۸ آذر ۹۸ ۲۲:۰۰:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۶ نفر

سه شب اقامت هتل
امتیاز دهید

پس از بررسی توسط کارشناس در کوتاهترین زمان با شما تماس گرفته می شود و تمامی مراحل و مشاوره و رزرو با شما هماهنگ  می شود .