تور بندر عباس از شیراز

تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه سه شنبه ۰۱ بهمن ۹۸

۶۶ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه ۰۱ بهمن ۹۸ ۱۲:۰۵:۰۰ BAE 146

بازگشت : جمعه ۰۴ بهمن ۹۸ ۰۶:۳۰:۰۰ BAE 146

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۱ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه چهارشنبه ۰۲ بهمن ۹۸

۶۸ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه ۰۲ بهمن ۹۸ ۲۲:۰۵:۰۰ BAE 146

بازگشت : شنبه ۰۵ بهمن ۹۸ ۱۸:۰۰:۰۰ Foker

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۳ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه پنجشنبه ۰۳ بهمن ۹۸

۷۲ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : پنجشنبه ۰۳ بهمن ۹۸ ۰۶:۱۵:۰۰ Foker

بازگشت : یکشنبه ۰۶ بهمن ۹۸ ۰۶:۳۰:۰۰ BAE 146

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۱ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه شنبه ۰۵ بهمن ۹۸

۶۳ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه ۰۵ بهمن ۹۸ ۱۶:۳۰:۰۰ Foker

بازگشت : سه شنبه ۰۸ بهمن ۹۸ ۰۷:۰۰:۰۰ BAE 146

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۳ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه یکشنبه ۰۶ بهمن ۹۸

۵۷ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : یکشنبه ۰۶ بهمن ۹۸ ۲۲:۰۵:۰۰ BAE 146

بازگشت : چهارشنبه ۰۹ بهمن ۹۸ ۰۷:۰۰:۰۰ BAE 146

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۴ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه سه شنبه ۰۸ بهمن ۹۸

۶۶ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه ۰۸ بهمن ۹۸ ۱۲:۰۵:۰۰ BAE 146

بازگشت : جمعه ۱۱ بهمن ۹۸ ۰۶:۳۰:۰۰ BAE 146

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۵ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه چهارشنبه ۰۹ بهمن ۹۸

۷۵ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه ۰۹ بهمن ۹۸ ۱۵:۰۰:۰۰ Foker

بازگشت : شنبه ۱۲ بهمن ۹۸ ۱۸:۰۰:۰۰ Foker

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۵ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه پنجشنبه ۱۰ بهمن ۹۸

۷۲ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : پنجشنبه ۱۰ بهمن ۹۸ ۰۶:۱۵:۰۰ Foker

بازگشت : یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸ ۰۶:۳۰:۰۰ BAE 146

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۵ نفر

سه شب اقامت هتل