تور بندر عباس از شیراز

تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه سه شنبه ۲۴ تیر ۹۸

۶۶ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه ۲۴ تیر ۹۸ ۱۲:۳۵:۰۰ BAE 146

بازگشت : جمعه ۲۷ تیر ۹۸ ۰۶:۱۵:۰۰ BAE 146

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۲ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه چهارشنبه ۲۵ تیر ۹۸

۸۳ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه ۲۵ تیر ۹۸ ۰۶:۱۵:۰۰ Foker

بازگشت : شنبه ۲۸ تیر ۹۸ ۱۷:۳۰:۰۰ Foker

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۱ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه جمعه ۲۷ تیر ۹۸

۶۶ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه ۲۷ تیر ۹۸ ۱۲:۴۰:۰۰ BAE 146

بازگشت : دوشنبه ۳۰ تیر ۹۸ ۰۷:۰۰:۰۰ BAE 146

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۶ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه شنبه ۲۸ تیر ۹۸

۶۴ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه ۲۸ تیر ۹۸ ۱۵:۵۵:۰۰ Foker

بازگشت : سه شنبه ۳۱ تیر ۹۸ ۰۷:۳۰:۰۰ BAE 146

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۳ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه دوشنبه ۳۰ تیر ۹۸

۷۴ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : دوشنبه ۳۰ تیر ۹۸ ۱۳:۱۵:۰۰ BAE 146

بازگشت : پنجشنبه ۰۲ مرداد ۹۸ ۱۵:۰۰:۰۰ BAE 146

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۲ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه سه شنبه ۳۱ تیر ۹۸

۶۴ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه ۳۱ تیر ۹۸ ۱۴:۱۰:۰۰ BAE 146

بازگشت : جمعه ۰۳ مرداد ۹۸ ۰۶:۱۵:۰۰ BAE 146

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۲ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه چهارشنبه ۰۱ مرداد ۹۸

۷۹ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه ۰۱ مرداد ۹۸ ۱۰:۵۰:۰۰ Foker

بازگشت : شنبه ۰۴ مرداد ۹۸ ۱۷:۳۵:۰۰ Foker

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۶ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه جمعه ۰۳ مرداد ۹۸

۶۶ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه ۰۳ مرداد ۹۸ ۱۲:۴۰:۰۰ BAE 146

بازگشت : دوشنبه ۰۶ مرداد ۹۸ ۰۷:۰۰:۰۰ BAE 146

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۲ نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز ۳ شب ویژه شنبه ۰۴ مرداد ۹۸

۶۹ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه ۰۴ مرداد ۹۸ ۱۰:۵۰:۰۰ Foker

بازگشت : سه شنبه ۰۷ مرداد ۹۸ ۰۷:۳۰:۰۰ BAE 146

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۴ نفر

سه شب اقامت هتل