تور بندر عباس از شیراز

تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه چهارشنبه 22 آبان 98

رفت : چهارشنبه 22 آبان 98 22:05:00 BAE 146

بازگشت : شنبه 25 آبان 98 20:45:00 Foker

71 ساعت ظرفیت : 6 نفر

تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه پنجشنبه 23 آبان 98

رفت : پنجشنبه 23 آبان 98 06:15:00 Foker

بازگشت : یکشنبه 26 آبان 98 16:00:00 BAE 146

82 ساعت ظرفیت : 3 نفر

تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه جمعه 24 آبان 98

رفت : جمعه 24 آبان 98 07:50:00 Foker

بازگشت : دوشنبه 27 آبان 98 06:40:00 BAE 146

71 ساعت ظرفیت : 2 نفر

تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه شنبه 25 آبان 98

رفت : شنبه 25 آبان 98 19:10:00 Foker

بازگشت : سه شنبه 28 آبان 98 07:00:00 BAE 146

60 ساعت ظرفیت : 2 نفر

تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه یکشنبه 26 آبان 98

رفت : یکشنبه 26 آبان 98 22:05:00 BAE 146

بازگشت : چهارشنبه 29 آبان 98 07:00:00 BAE 146

57 ساعت ظرفیت : 8 نفر

تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه دوشنبه 27 آبان 98

رفت : دوشنبه 27 آبان 98 12:35:00 BAE 146

بازگشت : پنجشنبه 30 آبان 98 07:30:00 BAE 146

67 ساعت ظرفیت : 9 نفر

تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه سه شنبه 28 آبان 98

رفت : سه شنبه 28 آبان 98 12:05:00 BAE 146

بازگشت : جمعه 01 آذر 98 06:30:00 BAE 146

66 ساعت ظرفیت : 5 نفر

تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه چهارشنبه 29 آبان 98

رفت : چهارشنبه 29 آبان 98 12:55:00 BAE 146

بازگشت : شنبه 02 آذر 98 07:00:00 BAE 146

66 ساعت ظرفیت : 5 نفر

تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه پنجشنبه 30 آبان 98

رفت : پنجشنبه 30 آبان 98 13:10:00 BAE 146

بازگشت : یکشنبه 03 آذر 98 16:00:00 BAE 146

75 ساعت ظرفیت : 9 نفر

تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه جمعه 01 آذر 98

رفت : جمعه 01 آذر 98 12:35:00 BAE 146

بازگشت : دوشنبه 04 آذر 98 06:40:00 BAE 146

66 ساعت ظرفیت : 9 نفر

تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه شنبه 02 آذر 98

رفت : شنبه 02 آذر 98 22:25:00 BAE 146

بازگشت : سه شنبه 05 آذر 98 07:00:00 BAE 146

57 ساعت ظرفیت : 5 نفر