تور سوئیس 

از شیراز و تهران

اروپا را با سوئیس و سوئیس را گردشگران تجربه کنید

به همان دقت و کیفیت همیشگی

هر ماه یک تور از شیراز  و تهران توسط گروه گردشگران مجری انحصاری تورهای سوئیس