هتل وان اند اونلی وان زعبیل دبی One And Only One Za abeel

5/5
One&Only One Za'abeel - Emirate of Dubai

تور هتل وان اند اونلی وان زعبیل دبی One And Only One Za abeel

تور های پیشنهادی شامل : اقامت هتل انتخابی / پرواز رفت و برگشت / ترانسفر فرودگاهی / اینترنت بین الملل / بیمه مسافرتی و پشتیبانی تلفنی و انلاین اختصاصی   می باشد .

✅ امکان تغییر تعداد شب اقامت ✅ اینترنت بین المللی هدیه روی سیمکارت شما ✅ پشتیبانی آنلاین و تلفنی حین سفر ✅ تماس رایگان با ایران (اختصاصی مسافران VIP گردشگران)

تور از مبدا :

 شیراز

 تهران

بندرعباس

تاریخ خدمات هتل اتاق 2 تخته هر نفر اتاق یک تخته رزرو

syz به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
52,822,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
53,448,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
53,448,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
50,029,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
53,448,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
52,911,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: شنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
51,464,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
52,115,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ 08:10:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ 13:00:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
52,075,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
53,448,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
49,815,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ 10:10:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
53,453,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
52,911,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
51,989,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
52,574,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ 08:10:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ 13:10:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
52,075,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
54,289,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
49,464,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ 10:10:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
53,453,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
52,911,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
51,989,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
52,574,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ 08:10:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ 13:10:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
52,036,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
54,289,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
50,274,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ 09:45:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
53,453,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۲۶ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
52,857,000 تومان رزرو تور
res

جزئیات کامل هتل وان اند اونلی وان زعبیل دبی One And Only One Za abeel

هتل وان اند اونلی وان زعبیل دبی، به عنوان یکی از جذاب ترین آسمان خراش‌های دیدنی در منطقه زعبیل دبی دارای امکانات بی­نظیر و فوق العاده لاکچری در امارات شناخته شده است. این مجموعه ترکیبی از دو برج برج سر به فلک کشیده با ارتفاع 235 و 305 متر است که از طریق پلی به نام “The Link”  به هم متصل شده‌ اند. یکی از برج‌‌ها شامل واحدهای مسکونی لوکس و دیگری شامل هتل 5 ستاره وان اند اونلی وان زعبیل، هتل سیرو، پنت‌ هاوس‌‌های شیک و لاکچری، دفاتر اداری، فضاهای تفریحی و … است. این فضاها امکان اقامت، کار و تفریح را برای تمامی افراد با هر شرایطی فراهم می‌ کنند.

هتل One And Only One Za abeel به دلیل دارا بودن طولانی‌ترین پل کنسولی جهان و همچنین طولانی‌ترین استخر، در کشور امارات مشهور شده است و انرژی، جذابیت، سرزندگی، هیاهو، فضای دلنشین و حریم خصوصی را برای گردشگران به ارمغان می‌آورد.

نکته جالب توجه این است که برج‌های وان زعبیل به عنوان یکی از جدیدترین پروژه‌‌های شهردبی و یک نماد از توانمندی‌‌ها و پیشرفت‌ های اماراتی ها، نمونه‌ ای از یک معماری شگفت انگیزرا به تصویر می‌کشد.

 

پخش ویدیو

طراحی بی نظیر و شاهکار برج دوگانه این مجموعه افق دبی را بازتعریف و چشم‌اندازهای 360 درجه از آسمان‌خراش‌های درخشان، پارک‌های سبز و غروب‌های ماورایی را قاب‌بندی می‌کند.

امتیازات شما به هتل وان اند اونلی د پالم دبی

راحتی
88%
تمیزی و نظافت
79%
موقعیت و دسترسی
72%
تفریحات و امکانات هتل
88%
رستوران های هتل
93%
برخورد پرسنل
78%

🔶 اتاق‌های هتل One&Only One Za'abeel دبی 🔶

هتل One&Only One Za’abeel دبی دارای انواع اتاق‌ها، سوئیت‌ها و ویلاهای پنت‌هاوس لوکس می باشد که برخی از ویژگی این سوئیت ها در ذیل به اختصار ذکر شده است.

رستوران های هتل وان اند اونلی وان زعبیل دبی

🔸 اتاق Palm Manor King Room

 • ۶۵ متر مربع
 • ۲ بزرگسال
 • 1 تخت دبل
 • رو به دریا

🔸 اتاق Palm Beach Twin Room

 • ۶۵ متر مربع
 • ۲ بزرگسال
 • 1 تخت دبل
 • رو به دریا

🔸 اتاق Palm Beach Premiere King Room

 • ۶۵ متر مربع
 • ۲ بزرگسال
 • 1 تخت دبل
 • رو به دریا
🔸 اتاق Palm Manor Double Room
 • ۸۰ متر مربع
  2 اتاق
 • ۴ بزرگسال
 • 2 تخت دبل
 • رو به دریا

🔸 ویلا Palm Grand Beach Villa

 • ۳۲۵ متر مربع
  2 اتاق
 • ۴ بزرگسال
 • 2 تخت دبل
 • رو به دریا

🔸 سوئیت Palm Beach Junior Suite

 • ۱۰۰ متر مربع
 • ۲ بزرگسال
 • 1 تخت دبل
 • رو به دریا

فضای رستوران های One And Only One Za abeel

هتل وان زعبیل رزیدنس دارای 11 رستوران مختلف است که تعدادی از آنها در ذیل معرفی شده است:

 • La Dame de Pic فرانسوی
 • Qabu مراکشی
 • Sagetsu ژاپنی
 • DuanDy تایلندی 
 • Streetxo اروپایی، آسیایی و آمریکای جنوبی
Previous slide
Next slide

امکانات هتل وان اند اونلی وان زعبیل دبی

 • کلینیک ماساژ
 • مرکز ورزشی
 • کلوپ کودکان
 • بوتیک‌های لوکس با انواع لباس‌ها، عطر‌ها و اکسسوری‌های ویژه
 • دو سالن گالا
 • شش سالن همایش
 • باشگاه اختصاصی
 • فضای اختصاصی برای کنفرانس
 • یک اسپا
 • فضای برگزاری رویداد
 • Wifi پرسرعت
 • خدمات پشتیبانی

 

📍 هتل وان‌اند اونلی نزدیک ترین هتل به گاردن گلو دبی ، مجموعۀ قاب دبی، مجتمع تجاری وافی مال دبی و مرکز تجاری برجمان دبی نیز بسیار نزدیک است.

📍 این هتل هم چنین به ایستگاه های مختلف مترو نظیرایستگاه الجافلیه ، ایستگاه مرکز تجارت جهانی و ایستگاه بنک ابوظبی الاول نزدیک می باشد.

📍 دارای 5 کیلومتر فاصله به ساحل لامر دبی La Mer Dubai

📍 در کنار پارک آبی لاگونا (مناسب برای کودکان)

📍 دارای رستوران‌ها و مراکز خرید متعددی به همراه ورزش‌های آبی

مزایای هتل وان‌ اند اونلی

نزدیک ترین هتل به مرکز خرید لامسی پلازا:

این مرکز خرید، یکی از بزرگترین مراکز خرید در دبی است که 150 مغازه برند دارد. مارک‌ها و برندهای مشهوری مانند داماس و نیومی در این مرکز خرید وجود دارد. نکتۀ متمایزکنندۀ مرکز خرید لامسی پلازا نسبت به سایرین این است که بازدیدکنندگان به ازای هر درهم خریدی که در این مجموعه انجام دهند، یک ایرمال دریافت می‌کنند و در ازای آنها جوایزی به ایشان تعلق می‌گیرد.

استخر هتل وان اند اونلی زعبیل دبی

(طولانی ترین استخر امارات):

استخر بسیار لوکس و مدرن تاپاساکی در این مجموعه قرار دارد که علاوه بر چشم‌انداز بسیار زیبا است. این استخر  که به استخرInfinity Pool   نیز شهرت دارد به گونه‌ای طراحی شده که مخاطب احساس می‌کند هیچ نقطۀ انتهایی ندارد و پایان آن در افق است.همچنین یک رستوران سرپوشیده و روباز نیز در کنار این استخر قرار دارد که غذاهایی چون سوشی، ساشیمی، تمپورا، گوشت زغالی، ماهی طعم‌دار و سایر غذاهای اصیل کشور ژاپن و پرو را ارائه می‌دهد.

سرو ناهار: 12 ظهر تا 5 عصر

سرو شام: 5 عصر تا 12 شب

موقیت مکانی هتل وان اند اونلی د پالم دبی

📍 پارک گاردن گلو دبی 1 کیلومتر 5 دقیقه

📍 مرکز تجارت جهانی دبی 1.08 کیلومتر 7 دقیقه

📍 پارک زعبیل دبی 1.31 کیلومتر 7 دقیقه

📍 قاب دبی 2 کیلومتر 10 دقیقه

📍 مرکز خرید لامسی پلازا دبی 2.77 کیلومتر 10 دقیقه

📍 مجتمع تجاری وافی مال دبی 5 کیلومتر 15 دقیقه

📍 مرکز تجاری برجمان دبی 4.44 کیلومتر 15 دقیقه

📍 مرکز خرید سیتی واک دبی 5.53 کیلومتر 15 دقیقه

رزرو هتل وان اند اونلی د پالم دبی

جهت رزرو هتل وان اند اونلی د پالم عجمان می‌توانید با کارشناسان گردشگران شهر راز در هر ساعت از شبانه روز از طریق روش های ذیل در ارتباط باشید.

 

اطلاعات پرواز امارات

جهت اطلاع و رزرو پرواز های امارات می توانید با کلیک روی هر کدام از پرواز های ذیل، بلیط خود را به راحتی رزرو کنید. 

🧳 Dxb ⬅ Syz

🧳 Dxb ⬅Gsm

🧳 Dxb ⬅ Thr

🧳 Dxb ⬅ Lrr

🧳 Dxb ⬅ Bnd

🧳 Dxb ⬅Kih

🧳 Shj ⬅ Syz

🧳 Shj⬅ Ika

🧳 Dxb ⬅ Buz

رزرو هتل دبی گردشگران شهر راز

گروه گردشگران شهر راز با ارائه انواع خدمات مختلف گردشگری و مسافرتی در شعبات مختلف خود در استان های شیراز و تهران در هر لحظه از شبانه روز، آماده ارائه خدمات به مسافران عزیز می باشد.

از جمله خدمات گردشگران می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

دبی

مناسب برای :

رتبه کلی هتل 80%
سفر کاری 70%
سفر خانوادگی 100%
سفر زوج 90%
سفر تنهایی 80%

8 صبح تا 8 شب حضوری و آنلاین میزبان شما هستیم

سفرهای خوب از اینجا آغاز می شود . . .

پس از بررسی توسط کارشناس در کوتاهترین زمان با شما تماس گرفته می شود و تمامی مراحل و مشاوره و رزرو با شما هماهنگ  می شود .

سلام

دیدگاه و پیشنهاد شما راهنمای ماست

فرم گزارش

ممنونیم که ما را در بهتر کردن خدمات یاری می کنید.