تور شیراز

  • مشاوره حرفه ای قبل و بعد از رزرو
  • خدمات ترانسفر فرودگاهی و CIP
  • جستجو در تمام تامین کنندگان و بهترین نرخ هتل

تور شیراز از تهران ۳ شب ویژه چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸

رفت : چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸ ۲۰:۴۵:۰۰ Boeing 737

بازگشت : شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ۲۱:۰۰:۰۰ Boeing 737

۷۲ ساعت ظرفیت : ۲ نفر

تور شیراز از تهران ۳ شب ویژه پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸

رفت : پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸ ۱۷:۱۵:۰۰ Airbus 300-600

بازگشت : یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ۱۸:۱۰:۰۰ Boeing MD

۷۳ ساعت ظرفیت : ۷ نفر

تور شیراز از تهران ۳ شب ویژه جمعه ۰۱ آذر ۹۸

رفت : جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ۰۵:۵۵:۰۰ Foker

بازگشت : دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸ ۱۳:۳۰:۰۰ Boeing MD

۸۰ ساعت ظرفیت : ۴ نفر

تور شیراز از تهران ۳ شب ویژه شنبه ۰۲ آذر ۹۸

رفت : شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ۱۸:۴۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸ ۱۸:۱۰:۰۰ Boeing MD

۷۲ ساعت ظرفیت : ۹ نفر

تور شیراز از تهران ۳ شب ویژه یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸

رفت : یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ۰۵:۵۵:۰۰ Boeing 737

بازگشت : چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۸ ۱۸:۱۰:۰۰ Boeing MD

۸۴ ساعت ظرفیت : ۷ نفر

تور شیراز از تهران ۳ شب ویژه دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸

رفت : دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸ ۰۵:۴۵:۰۰ Boeing 737

بازگشت : پنجشنبه ۰۷ آذر ۹۸ ۲۰:۰۰:۰۰ Airbus 300-600

۸۶ ساعت ظرفیت : ۸ نفر

تور شیراز از تهران ۳ شب ویژه سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸

رفت : سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸ ۱۶:۰۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : جمعه ۰۸ آذر ۹۸ ۲۰:۵۰:۰۰ Boeing MD

۷۷ ساعت ظرفیت : ۶ نفر

تور شیراز از تهران ۳ شب ویژه چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۸

رفت : چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۸ ۰۵:۵۰:۰۰ Boeing 737

بازگشت : شنبه ۰۹ آذر ۹۸ ۱۸:۱۰:۰۰ Boeing MD

۸۴ ساعت ظرفیت : ۵ نفر

تور شیراز از تهران ۳ شب ویژه پنجشنبه ۰۷ آذر ۹۸

رفت : پنجشنبه ۰۷ آذر ۹۸ ۱۶:۰۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸ ۱۳:۰۰:۰۰ Boeing MD

۶۹ ساعت ظرفیت : ۹ نفر

تور شیراز از تهران ۳ شب ویژه جمعه ۰۸ آذر ۹۸

رفت : جمعه ۰۸ آذر ۹۸ ۰۶:۰۵:۰۰ Airbus 320

بازگشت : دوشنبه ۱۱ آذر ۹۸ ۲۱:۱۵:۰۰ Airbus 320

۸۷ ساعت ظرفیت : ۹ نفر

تور شیراز از تهران ۳ شب ویژه شنبه ۰۹ آذر ۹۸

رفت : شنبه ۰۹ آذر ۹۸ ۱۶:۰۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : سه شنبه ۱۲ آذر ۹۸ ۲۲:۲۵:۰۰ Airbus 320

۷۸ ساعت ظرفیت : ۹ نفر

تور شیراز از تهران ۳ شب ویژه یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸

رفت : یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸ ۰۵:۳۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ ۲۰:۲۵:۰۰ Airbus 320

۸۷ ساعت ظرفیت : ۷ نفر

تور شیراز از مشهد ۳ شب ویژه چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸

رفت : چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸ ۱۹:۵۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ۱۷:۱۵:۰۰ Airbus 300-600

۶۹ ساعت ظرفیت : ۲ نفر

تور شیراز از مشهد ۳ شب ویژه پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸

رفت : پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸ ۱۶:۱۵:۰۰ Airbus 300-600

بازگشت : یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ۲۰:۵۵:۰۰ Boeing 737

۷۷ ساعت ظرفیت : ۷ نفر

تور شیراز از مشهد ۳ شب ویژه جمعه ۰۱ آذر ۹۸

رفت : جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ۱۳:۰۰:۰۰ Boeing 737

بازگشت : دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸ ۱۹:۲۰:۰۰ Boeing MD

۷۸ ساعت ظرفیت : ۷ نفر

تور شیراز از مشهد ۳ شب ویژه شنبه ۰۲ آذر ۹۸

رفت : شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ۱۴:۱۵:۰۰ Airbus 300-600

بازگشت : سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸ ۱۴:۱۵:۰۰ Airbus 300-600

۷۲ ساعت ظرفیت : ۶ نفر

تور شیراز از مشهد ۳ شب ویژه یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸

رفت : یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ۱۴:۱۵:۰۰ Airbus 300-600

بازگشت : چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۸ ۱۷:۱۵:۰۰ Boeing MD

۷۵ ساعت ظرفیت : ۷ نفر

تور شیراز از مشهد ۳ شب ویژه دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸

رفت : دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸ ۱۶:۵۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : پنجشنبه ۰۷ آذر ۹۸ ۲۰:۰۰:۰۰ Boeing MD

۷۵ ساعت ظرفیت : ۷ نفر

تور شیراز از مشهد ۳ شب ویژه سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸

رفت : سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸ ۱۷:۱۵:۰۰ Airbus 300-600

بازگشت : جمعه ۰۸ آذر ۹۸ ۱۸:۰۰:۰۰ unknow

۷۳ ساعت ظرفیت : ۷ نفر

تور شیراز از مشهد ۳ شب ویژه چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۸

رفت : چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۸ ۱۴:۱۵:۰۰ Boeing MD

بازگشت : شنبه ۰۹ آذر ۹۸ ۱۴:۰۵:۰۰ Boeing MD

۷۲ ساعت ظرفیت : ۷ نفر

تور شیراز از مشهد ۳ شب ویژه پنجشنبه ۰۷ آذر ۹۸

رفت : پنجشنبه ۰۷ آذر ۹۸ ۱۷:۳۵:۰۰ Boeing MD

بازگشت : یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸ ۱۷:۴۵:۰۰ Boeing MD

۷۲ ساعت ظرفیت : ۶ نفر

تور شیراز از مشهد ۳ شب ویژه جمعه ۰۸ آذر ۹۸

رفت : جمعه ۰۸ آذر ۹۸ ۱۵:۳۰:۰۰ unknow

بازگشت : دوشنبه ۱۱ آذر ۹۸ ۱۰:۱۵:۰۰ Boeing MD

۶۷ ساعت ظرفیت : ۸ نفر

تور شیراز از مشهد ۳ شب ویژه شنبه ۰۹ آذر ۹۸

رفت : شنبه ۰۹ آذر ۹۸ ۱۱:۳۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : سه شنبه ۱۲ آذر ۹۸ ۲۰:۳۰:۰۰ Boeing MD

۸۱ ساعت ظرفیت : ۸ نفر

تور شیراز از مشهد ۳ شب ویژه یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸

رفت : یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸ ۲۰:۱۵:۰۰ Boeing MD

بازگشت : چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ ۱۷:۱۰:۰۰ Boeing MD

۶۹ ساعت ظرفیت : ۶ نفر

تور شیراز از بندرعباس ۳ شب ویژه چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸

رفت : چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸ ۱۶:۱۰:۰۰ BAE 146

بازگشت : شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ۲۲:۲۵:۰۰ BAE 146

۷۸ ساعت ظرفیت : ۱ نفر

تور شیراز از بندرعباس ۳ شب ویژه پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸

رفت : پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸ ۰۷:۳۰:۰۰ BAE 146

بازگشت : یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ۲۲:۰۵:۰۰ BAE 146

۸۷ ساعت ظرفیت : ۹ نفر

تور شیراز از بندرعباس ۳ شب ویژه جمعه ۰۱ آذر ۹۸

رفت : جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ۰۶:۳۰:۰۰ BAE 146

بازگشت : دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸ ۱۲:۳۵:۰۰ BAE 146

۷۸ ساعت ظرفیت : ۶ نفر

تور شیراز از بندرعباس ۳ شب ویژه شنبه ۰۲ آذر ۹۸

رفت : شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ۲۰:۴۵:۰۰ Foker

بازگشت : سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸ ۱۲:۰۵:۰۰ BAE 146

۶۳ ساعت ظرفیت : ۳ نفر

تور شیراز از بندرعباس ۳ شب ویژه یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸

رفت : یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ۰۶:۳۰:۰۰ BAE 146

بازگشت : چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۸ ۱۶:۲۵:۰۰ Foker

۸۲ ساعت ظرفیت : ۵ نفر

تور شیراز از بندرعباس ۳ شب ویژه دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸

رفت : دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸ ۰۶:۴۰:۰۰ BAE 146

بازگشت : پنجشنبه ۰۷ آذر ۹۸ ۱۳:۱۰:۰۰ BAE 146

۷۹ ساعت ظرفیت : ۷ نفر

تور شیراز از بندرعباس ۳ شب ویژه سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸

رفت : سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸ ۰۷:۰۰:۰۰ BAE 146

بازگشت : جمعه ۰۸ آذر ۹۸ ۰۷:۵۰:۰۰ Foker

۷۳ ساعت ظرفیت : ۱ نفر

تور شیراز از بندرعباس ۳ شب ویژه چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۸

رفت : چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۸ ۰۷:۰۰:۰۰ BAE 146

بازگشت : شنبه ۰۹ آذر ۹۸ ۲۲:۲۵:۰۰ BAE 146

۸۷ ساعت ظرفیت : ۹ نفر

تور شیراز از بندرعباس ۳ شب ویژه جمعه ۰۸ آذر ۹۸

رفت : جمعه ۰۸ آذر ۹۸ ۰۹:۲۰:۰۰ Foker

بازگشت : دوشنبه ۱۱ آذر ۹۸ ۱۲:۳۵:۰۰ BAE 146

۷۵ ساعت ظرفیت : ۴ نفر

تور شیراز از بندرعباس ۳ شب ویژه شنبه ۰۹ آذر ۹۸

رفت : شنبه ۰۹ آذر ۹۸ ۱۶:۳۰:۰۰ BAE 146

بازگشت : سه شنبه ۱۲ آذر ۹۸ ۱۲:۰۵:۰۰ BAE 146

۶۸ ساعت ظرفیت : ۹ نفر

تور شیراز از بندرعباس ۳ شب ویژه یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸

رفت : یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸ ۱۶:۰۰:۰۰ BAE 146

بازگشت : چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ ۱۲:۵۵:۰۰ BAE 146

۶۹ ساعت ظرفیت : ۹ نفر

تور شیراز از تبریز ۳ شب ویژه چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸

رفت : چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸ ۱۲:۰۵:۰۰ Foker

بازگشت : شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ۱۲:۱۵:۰۰ Boeing MD

۷۲ ساعت ظرفیت : ۹ نفر

تور شیراز از تبریز ۳ شب ویژه جمعه ۰۱ آذر ۹۸

رفت : جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ۱۳:۴۵:۰۰ Foker

بازگشت : دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸ ۰۹:۳۵:۰۰ Foker

۶۸ ساعت ظرفیت : ۶ نفر

تور شیراز از تبریز ۳ شب ویژه شنبه ۰۲ آذر ۹۸

رفت : شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ۰۹:۱۵:۰۰ Boeing MD

بازگشت : سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸ ۱۲:۱۵:۰۰ Boeing MD

۷۵ ساعت ظرفیت : ۵ نفر

تور شیراز از تبریز ۳ شب ویژه یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸

رفت : یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ۰۸:۰۵:۰۰ Foker

بازگشت : چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۸ ۰۹:۳۵:۰۰ Foker

۷۴ ساعت ظرفیت : ۹ نفر

تور شیراز از تبریز ۳ شب ویژه سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸

رفت : سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸ ۰۹:۱۵:۰۰ Boeing MD

بازگشت : جمعه ۰۸ آذر ۹۸ ۱۱:۱۵:۰۰ Foker

۷۴ ساعت ظرفیت : ۵ نفر

تور شیراز از تبریز ۳ شب ویژه چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۸

رفت : چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۸ ۱۲:۰۵:۰۰ Foker

بازگشت : شنبه ۰۹ آذر ۹۸ ۱۲:۱۵:۰۰ Boeing MD

۷۲ ساعت ظرفیت : ۲ نفر

تور شیراز از تبریز ۳ شب ویژه جمعه ۰۸ آذر ۹۸

رفت : جمعه ۰۸ آذر ۹۸ ۱۳:۴۵:۰۰ Foker

بازگشت : دوشنبه ۱۱ آذر ۹۸ ۰۹:۳۵:۰۰ Foker

۶۸ ساعت ظرفیت : ۲ نفر

تور شیراز از تبریز ۳ شب ویژه شنبه ۰۹ آذر ۹۸

رفت : شنبه ۰۹ آذر ۹۸ ۰۹:۱۵:۰۰ Boeing MD

بازگشت : سه شنبه ۱۲ آذر ۹۸ ۱۲:۱۵:۰۰ Boeing MD

۷۵ ساعت ظرفیت : ۶ نفر

تور شیراز از تبریز ۳ شب ویژه یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸

رفت : یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸ ۰۸:۰۵:۰۰ Foker

بازگشت : چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ ۰۹:۳۵:۰۰ Foker

۷۴ ساعت ظرفیت : ۹ نفر

توضیحات :

کلیه نرخ ها به تومان و برای هر نفر میباشد .
ساعت تخلیه اتاق ها ۱۲ و تحویل اتاق ۱۴ میباشد .
بلیت رفت و برگشت به صورت انتخابی از قبیل ( زمینی – ترکیبی – هوایی ) جداگانه رزرو میشود
تخت سوم در اکثر هتل ها از نوع سفری یا کاناپه تاشو است که به صورت موقت در اتاق ۲ تخته گذاشته میشود
هرگونه تغییر نرخ هتل در نرخ تور اعمال میگردد
در صورت در خواست رزرو هتل های دیگر با هماهنگی آژانس انجام میشود
خدمات تور :
اقامت به همراه صبحانه است
استقبال فرودگاهی به صورت رایگان انجام میشود
گشت نیم روز ۴ ساعته شامل بازدید از باغ ارم – آرامگاه سعدی و حافظیه  و نارنجستان قوام به همراه پذیرایی و ورودیه ها می باشد .

گشت های اضافه با هزینه 

 

گشت تمام روز شیراز :

باغ عفیف آباد – دروازه قرآن – خواجو کرمانی – ارگ کریمخان – موزه پارس – بازار و حمام وکیل – نارنجستان قوام – خانه زینت الملوک – مسجد نصیرالملک

گشت نیم روز شیراز :

ارگ کریمخان – موزه پارس – بازار وکیل – حمام وکیل

گشت نیم روز خارج از شهر :

تخت جمشید و موزه – نقش رستم – نقش رجب

گشت تمام روز خارج از شهر :

تخت جمشید و موزه – نقش رستم – نقش رجب – پاسارگاد

گشت تمام روز خارج از شهر :

گشت بیشاپور و مجموعه تنگ چوگان یا گشت فیروز آباد – کاخ اردشیر و آتشکده

گشت تمام روز :

پیست اسکی پولاد کف و آبشار مارگون

بهترین جاهایی که در شیراز باید ببینید