تور ترکیبی سوئیس ( ۸ شب و ۹ روز ) ( ۴ شب پاریس + ۴ شب زوریخ – لوسرن ) ویژه نوروز ۹۹ ( ۲۸ اسفند و ۷ فروردین ) از تهران

خدمات تور :  نرخ نوزاد ۲۳۰ يورو می باشد  در صورت تغيير پرواز به مبالغ فوق ۲۰۰ يورو به ازای هر نفر بابت ترانسفر اضافه خواهد شد. توضيحات :  تور و پرواز چارتر، غير قابل استرداد و کنسلی می باشد  مسئوليت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعيت خروج از کشور به عهده […]

تور سوئیس ( ۷ شب و ۸ روز ) ( ۲ شب ژنو – لوزان + ۲ شب اینتر لاکن + ۳ شب لوسرن -زوریخ ) ویژه نوروز ۹۹ ( ۲ فروردین ) از تهران

خدما ت تور :  نرخ نوزاد ۲۳۰ يورو می باشد  در صورت تغيير پرواز به مبالغ فوق ۲۰۰ يورو به ازای هر نفر بابت ترانسفر اضافه خواهد شد.توضیحات :  تور و پرواز چارتر، غير قابل استرداد و کنسلی می باشد .  مسئوليت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعيت خروج از کشور به […]

تور ترکیبی سوئیس – هلند ( ۸ شب و ۹ روز ) (۴ شب زوریخ -لوسرن + ۴ شب امستردام ) ویژه نوروز ۹۹ ( ۷ فروردین ) از تهران

خدمات تور : • نرخ نوزاد ۲۳۰ یورو می باشد.. • در صورت تغییر پرواز به مبالغ فوق ۲۰۰ یورو به ازای هر نفر بابت ترانسفر اضافه خواهد شد. توضیحات : • تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد • مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده […]

تور ترکیبی سوئیس – ۱۰ شب ( ۳ فروردین ماه – ویژه نوروز ۹۹ ) از تهران

خدمت تور :  نرخ نوزاد ۲۳۰ يورو می باشد  در صورت تغيير پرواز به مبالغ فوق ۲۰۰ يورو به ازای هر نفر بابت ترانسفر اضافه خواهد شد.  تور و پرواز چارتر، غير قابل استرداد و کنسلی می باشد توضيحات :  مسئوليت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعيت خروج از کشور به عهده […]

تور ترکیبی سوئیس ( ۱۰ شب و ۱۱ روز ) ( ۳ شب زوریخ -لوسرن + ۲ شب لوزان -ژنو +۲ شب مادرید +۳ شب بارسلون ) ویژه نوروز ۹۹ ( ۳ فروردین ۹۹ ) از شیراز

خدمات تور :  نرخ نوزاد ۲۳۰ يورو می باشد  در صورت تغيير پرواز به مبالغ فوق ۲۰۰ يورو به ازای هر نفر بابت ترانسفر اضافه خواهد شد. توضیحات :  تور و پرواز چارتر، غير قابل استرداد و کنسلی می باشد .  مسئوليت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعيت خروج از کشور به […]

تور سوییس – ۷ شب ( ۲ فروردین ماه – نوروز ۹۹ ) از شیراز

خدمات تور : • نرخ نوزاد ۲۳۰ یورو می باشد • در صورت تغییر پرواز به مبالغ فوق ۲۰۰ یورو به ازای هر نفر بابت ترانسفر اضافه خواهد شد. توضیحات : • تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد • مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده […]

تور ترکیبی سوییس – فرانسه – ۸ شب ( ۲۸ اسفند و ۷ فروردین ماه ) از شیراز

خدمات تور : • نرخ نوزاد ۲۳۰ یورو می باشد • در صورت تغییر پرواز به مبالغ فوق ۲۰۰ یورو به ازای هر نفر بابت ترانسفر اضافه خواهد شد. توضیحات : • تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد • مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده […]

تور ترکیبی سوئیس – هلند – ۸ شب ( ۷ فروردین ماه ۹۹- نوروز ۹۹ ) از شیراز

خدمات تور : • نرخ نوزاد ۲۳۰ یورو می باشد • در صورت تغییر پرواز به مبالغ فوق ۲۰۰ یورو به ازای هر نفر بابت ترانسفر اضافه خواهد شد. توضیحات : • تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد • مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده […]