تور برزیل – آرژانتین ( ۲۶ تیر – ۱۴ شهریور ماه ) از تهران

5/5
مبدا : تهران
  • 26 تیر - 14 شهریور ماه
  • ترکیش
  • 12 شب
مقصد : برزیل آرژانتین
  • 26 تیر - 14 شهریور ماه
  • ترکیش
هتلنام شهردرجههر نفر در اتاق 2 تختههر نفر در اتاق 1 تخته
Intercontinental Sao Paulo
Hotel
Sao Paulo5*5550 دلار + 5000000 تومان6550 دلار + 5000000 تومان
Sheraton Grand Rio Hotel
&Resort –Ocean View room
Rio De Janiero5*5550 دلار + 5000000 تومان6550 دلار + 5000000 تومان
MabuThermas&ResortFoz Do Iguacu5*5550 دلار + 5000000 تومان6550 دلار + 5000000 تومان
Iguazu Grand Hotel CasinoPuerto Iguazu5*5550 دلار + 5000000 تومان6550 دلار + 5000000 تومان
IntercontinentalBuenos Aires5*5550 دلار + 5000000 تومان6550 دلار + 5000000 تومان

جزئیات کامل تور

برنامه سفر:
١ شب اقامت در سائو پائولو در ھتل اينتر کنتيننتال
روز اول: ورود به شھر سائو پائولو و ترانسفر به سمت ھتل.
روز دوم: صرف صبحانه در ھتل و اجرای گشت نيمروزی شھر سائوپائولو شامل بازديد از مارکت ھای ميوه استوايی، کليسای
قديمی ، خيابان پائوليسا و پارک استقالل ، سپس ترانسفر به سمت قرودگاه سائوپوئولو جھت عزيمت به شھر ريو دو ژانيرو.
۴ شب اقامت در ريو دوژانيرو در ھتل شرايتون ، اتاق ھای رو به اقيانوس اطلس
روز دوم : ورود به شھر ريودوژانيرو و ترانسفر به سمت ھتل
روز سوم : صرف صبحانه در ھتل ، اجرای گشت نيم روز بازديد از کوه Corcovado و مجسمه حضرت مسيح در ادامه
بازديد از سواحل زيبای شھر ريو ، بقيه بصورت آزاد.
روز چھارم: صرف صبحانه در ھتل، اجرای گشت نيم روز بازديد از کوه قندی و استفاده از تله کابين (Loaf Sugar (بقيه روز
بصورت آزاد.
روز پنجم: صرف صبحانه در ھتل ، اجرای گشت تمام روز جزاير اطراف ريو ( Island Tropical ( ھمراه با ناھار
روز ششم : صرف صبحانه در ھتل ، ترانسفر به سمت فرودگاه ريو و عزيمت به شھر فوز دو ايگواسو
٢ شب اقامت در فوزدو ايگواسو در ھتل مابو ترماس
روز ششم: ورود به فرودگاه ايگواسو ، ترانسفر به سمت ھتل و اخذ اتاق و استراحت ، بقيه روز يصورت آزاد در صورت
تمايل مسافرين می توانند از تور اختياری شو رافايين (Show Rafain ( با ھماھنگی راھنمای تور استفاده نمايند.
روز ھفتم: صرف صبحانه در ھتل ، تور ۶ ساعته بازديد از آبشار فوزدو ايگواسو . پرداخت وروديه پارک ملی آبشار به عھده
اين دفتر می باشد امادر صورتی که مسافران تمايل به استفاده از گشت قايق بر روی رودخانه Paranaرا داشته باشند بايستی
مبلغ وروديه را شخصا پرداخت نمايند ضمنا در ھمين روز می توانيد از گشت اختياری ھليکوپتر نيز استفاده نماييد.
روز ھشتم : صرف صبحانه در ھتل ، نحويل اتاق ھا و ترانسفر زمينی به سمت برزيل و آرژانتين ، ورود به خاک آرژانتين
ترانسفر به سمت آبشار ايگواسو از سمت آرژانتين.
١ شب اقامت در پوئروتو ايگوازو در ھتل ايگوارو گرند
روز ھشتم : اجرای گشت بازديد از آبشار ايگوازو از سمت آرژانتين ( ۶ ساعت) ورود به ھتل واخد اتاق و استراحت.
روز نھم : صرف صبحانه در ھتل ، تحويل اتاق و حرکت به سمت فرودگاه ايگوازو و ترک اين شھر به مقصد بوينس آيرس.
۴ شب اقامت در بوينس آيرس در ھتل اينترکنتيننتال
روز نھم : ورود به بوينس آيرس ، ترانسفر به سمت ھتل و اخذ اتاق و استراحت.
روز دھم : صرف صبحانه در ھتل ، گشت سه ساعته شھر بوينس آيرس ، توقف در خيابان فلوريدا و گشت خريد . شب اجرای
گشت اختياری تانگو شو ھمراه با شام.
روز يازدھم : صرف صبحانه در ھتل ، گشت نيم روزی کشتی برروی رودخانه ريورپالته ( Delta anf Tiger ، (بقيه روز
بصورت آزاد.
روز دوازدھم : صرف صبحانه در ھتل ، اجرای گشت تمام روز Show Boy Cow ھمراه با ناھار.
رو سيزدھم: صرف صبحانه در ھتل ، تحويل اتاق ھا ، روز آزاد سپس ترانسفر به سمت فرودگاه و ترک کشور آرژانتين به
مقصد ايران.
توضيحات:
به دليل نوسان نرخ ارز و پرواز نرخ نھايی را با کانتر مربوطه چک کنيد.
خدمات تور:
صبحانه بصورت بوفه در تمام ھتل ھا + راھنمای فارسی زبان + ترانسفر فرودگاھی +بليط ھواپيمايی ترکيش+ اخذ ويزای
برزيل و آرژانتين + ٢ گشت نيم روز و يک گشت تمام روز با ناھار در ريو ، گشت آبشار در در ايگواسو ، گشت ۶ ساعته از
آبشار سمت آرژانتين در پوئروايگوازو ، ٢ گشت نيم روز و يک گشت تمام روز با ناھار در بوينس آيرس + ترانسفر زمينی از
ايگواسو برزيل تا پوئرتوايگوازو آرژانتين + تھييه بليط ھواپيما در مسير ھای (سائو پائولو تا ريو دوژانيرو تا ايگوتسو ، پوئرتو
ايگوازو تا بوينس آيرس) از خطوط ھواچينايی داخلی برزيل و آرژانتين.
مدارک الزم :
۴ قطعه عکس رنگ با زمينه سفيد ( ٢ قطعه عکس ٣*۴و ٢ قطعه عکس ۴*۶ + (اصل پاسپورت با ٧ ماه اعتبار + ٢ نسخه
معرفی نامه شغلی مسافر در سربرگ محل کار / شرکت بصورت انگليسی يا ترجمه شده + ٢ نسخه گواھی حساب بانکی
بصورت انگليسی از امور بين المللی بانکی که مسافر در آن حسال دارد که نشان دھنده تاريخ و رقم افتتاح حساب تعداد گردش و
رقم باقيمانده می باشد. (گواھی تمکن مالی ) + يک سری کپی ويزاھای قبلی مسافر + يک نسخه ترجمه شناسنانه

فرودگاه مبدا

فرودگاه مقصد

نکات ضروری

امکانات هتل

دانلود لیست قیمت پکیج

از 5550 دلار + 5000000 تومان تومان

رزرو و مشاوره سفر

مشاوران آماده پاسخگویی و برنامه ریزی سفر شما

خارجی 07191300750

داخلی 07191302630

 دیگر  تورهای پیشنهادی پاییز و زمستان  98

سلام

دیدگاه و پیشنهاد شما راهنمای ماست

فرم گزارش

ممنونیم که ما را در بهتر کردن خدمات یاری می کنید.