تور نوروز ۹۸

تورهای خارجی و داخلی از شیراز و تهران ویژه تعطیلات اسفند و فروردین

تورهای گردشگران تعطیلات سال نو از تهران در یک نگاه

تور خارجی نوروز ۹۸ از تهران

ردیفقارهتاریخ حرکتمدت و تور مسیر تورپروازهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۲ تخته
۱اروپا۱فروردینانگلستان (۸روز)*۴
۷ شب لندن
TK۱۷۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲۳۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۶۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۶۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲اروپا۲۷اسفند
۲فروردین
۵فروردین
فرانسه (۸روز )*۴
۷شب پاریس
TK۱۵۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲۱۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۴۵۰یورو
+
نرخ بلیط
۶۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۳اروپا۲۹ اسفندفرانسه-اسپانیا(۹روز)*۴
۴شب پاریس +۴شب بارسلون
TK۲۰۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲۸۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۸۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۸۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۴اروپا۲فروردینفرانسه-هلند(۱۰روز)*۴
۵شب پاریس+۴آمستردام
TK۲۴۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۳۲۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲۱۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۰۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۵اروپا۲۶اسفند
۴فروردین
فرانسه –ایتالیا(۹روز)*۴
۴شب پاریس +۴شب رم
TK۲۴۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۳۴۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲۲۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۰۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۶اروپا۲۷ اسفندفرانسه-اسپانیا-ایتالیا(۱۲روز)*۴
۴شب پاریس+۴شب بارسلون+۳شب رم
TK۳۰۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۴۲۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲۷۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۲۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۷اروپا۲۷اسفندفرانسه-بلژیک-هلند-آلمان(۱۴روز)*۴
۵شب پاریس+۲شب بروکسل+۳شب امستردام+۳شب هامبورگ
TK۳۳۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۴۶۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۳۰۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۳۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۸اروپا۲۸اسقندسوییس(۹روز)*۵و۴
ژنو-۲شب لوزان_مونت خو+۳شب لوسرن-۳شب زوریخ-ابشار راین
TK۲۵۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۳۷۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲۲۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۰۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۹اروپا۳فروردینسوییس(۹روز)*۵و۴
ژنو-۲شب لوزان-مونت خو+۳شب اینترلاکن-لوسرن+۳شب زوریخ-ابشار راین
TK۲۵۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۳۷۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲۲۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۰۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۰اروپا۳فروردینسوییس-فرانسه(۹روز)*۴
۴شب زوریخ-ابشارراین-لوسرن+۴شب پاریس
TK۲۳۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۳۲۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲۰۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۱۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۱اروپا۲۹ اسفندسوئیس – اسپانیا ( ۹ روزه ) *۴
۴ شب زوریخ – آبشار راین – لوسرن + ۴ شب بارسلون
TK۳۱۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۳۲۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۰۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۱۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۲اروپا۲۸ اسفند
۲ فروردین
سوئیس – آلمان – اتریش( ۱۲ روز ) *۴
ژنو – ۲ شب لوزان – مونت خو + ۳ شب لوسرن – زوریخ + ۳ شب مونیخ – سالزبورگ + ۳ شب وین
TK۲۸۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۳۹۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۵۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۲۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۳اروپا۲ فروردینایتالیا ( ۸ روز ) *۴
۲ شب ونیز + ۲ شب فلورانس – پیزا + ۳ شب رم
TK
QR
۲۳۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۳۲۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۱۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۹۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۴اروپا۲۸ اسفندایتالیا – فرانسه ( ۱۱ روز ) *۴
۲ شب ونیز – ۲ شب فلورانس –پیزا + ۲ شب رم +
۴ شب پاریس
TK
QR
۳۰۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۴۰۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۷۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۲۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۵اروپا۲ فروردینایتالیا – سوئیس – فرانسه ( ۱۳ روز ) *۴
۲ شب ونیز – ۲ شب میلان – کومو – لوگانو +
۳ شب زوریخ – آبشار راین – لوسرن + ۵ شب پاریس
TK
QR
۳۶۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۴۸۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۴۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۴۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۶اروپا۱ فروردیناسپانیا ( ۱۲ روز ) *۵
۴ شب بارسلون + ۴ شب تنریف
+ ۳ شب مادرید
TK۳۴۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۴۷۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۳۰۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۴۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۷اروپا۱ و ۸
فروردین
اسپانیا ( ۸ روز ) *۵
۷ شب بارسلون
TK
QR
۱۵۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۱۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۴۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۹۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۸اروپا۲۹ اسفنداسپانیا – پرتغال( ۱۱ روز ) *۵
۴ شب بارسلون + ۳شب مادرید +
۳ شب لیسبون
TK۲۶۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۳۶۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۴۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۱۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۹اروپا۲۸ اسفندکانادا ( ۱۵ روز ) *۵
۲ شب نیاگارا + ۴ شب تورنتو + ۳شب مونترال + ۵ شب ونکوور
TK۵۶۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۷۵۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۵۲۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۴۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۰اروپا۲۹ اسفندمجارستان – اسلواکی – اتریش – چک ( ۱۲ روز ) *۵
۴ شب بوداپست – براتیسلاوا + ۴ شب وین +
۳ شب پراگ
TK۲۸۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۳۹۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲۶۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۱۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۱اروپا۲۹ اسفندکشتی کروز ( ۱۱ روز ) *۵
جنوا – ۷ شب کشتی – ۱ شب فلورانس
۳ شب رم
TK
QR
۳۶۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۵۰۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۳۶۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۶۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۲آمریکا۲۸ اسفندبرزیل ( ۱۰ روز ) *۵
۲ شب سائوپائولو + ۲ شب ایگواسو+ ۵/۵ شب ریو
QR۳۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۴۵۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۲۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۲۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۳آمریکا۱ فروردینبرزیل – آرژانتین ( ۱۳ روز ) *۵
۵ شب ریو+۳ شب ایگواسو + ۴/۵ شب بوئنوس
QR۳۹۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۵۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۳۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۴آسیا۲۷ اسفندژاپن ( ۹روز ) *۵
۴ شب توکیو – هاگوئه+ ۴/۵ اوزاکا- کیوتو – نارا – کوبه
QR۳۵۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۴۷۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۲۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۱۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۵آسیا۲۹ اسفندکره جنوبی ( ۹ روز ) *۵
۴ شب سئول + ۴/۵ شب بوسان
QR۲۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۲۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۵۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۶آسیا۲۹ اسفندلبنان ( ۸ روز ) *۵
۷ شب بیروت
TK۹۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۶۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۸۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۷آسیا۲۹ اسفندروسیه – چین ( ۱۳ روز ) *۵
۲ شب مسکو+ ۳ شب شانگهای + ۲ شب هانگزو
+ ۵ شب پکن
TK۲۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۸۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۸آسیا۲۶ اسفندروسیه – کوبا – مکزیک ( ۱۸ روز ) *۴ و ۵
۲ شب مسکو – ۲ شب هاوانا + ۳ شب وارادرو + ۳ شب مکزیکوسیتی
۲ شب مریدا +۴ شب کنکن + ۱ شب هاوانا
TK
QR
۵۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۷۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۴۵۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۹استرالیا۲۸ اسفنداسترالیا ( ۱۳ روز )*۵
۵ شب سیدنی- ۳ شب گلدکست + ۴/۵ شب ملبورن
QR۴۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۵۸۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۷۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۹۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۰آسیا۲۷ اسفندچین ( ۱۰ روز ) *۵
۳ شب شانگهای + ۲ شب هانگزو + ۴/۵ شب پکن
TK
QR
۱۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۱۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۳۹۰ دلار
+
نرخ بیلط
۸۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۱آسیا۲۸ اسفندهندوستان ( ۱۱ روز ) *۵
۲ شب جیپور + ۱ شب آگرا + ۲ شب دهلی + ۳ شب گوا + ۲ شب بمبئی
TK۱۸۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۷۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۶۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۹۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۲استرالیا۲۹ اسفندنیوزلند – استرالیا (۱۵ روز ) *۵
۴ شب آکلند + ۳ شب ملبورن + ۳ شب گلدکست +
۴ شب سیدنی
QR۴۸۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۶۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۴۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۳آفریقا۲۷ اسفندآفریقای جنوبی ( ۱۱ روز )* ۴ و ۵
۲ شب ژوهانسبورگ – پرتوریا + ۲ شب پارک جنگلی
+ ۲ شب سان سیتی + ۴ شب کیپ تاون
TK۳۶۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۴۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۲۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۴آفریقا۲۸ اسفندآفریقای جنوبی – زیمبابوه ( ۱۲ روز ) *۵
۴ شب کیپ تاون + ۲ شب سان سیتی + ۱ شب ژوهانسبورگ + ۴شب آبشار ویکتوریا
TK۴۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۵۵۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۴۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۶۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۵آسیا۱ فروردینسنگاپور – اندونزی ( ۹ روز ) *۵
۴ شب سنگاپور + ۴ شب بالی
QR۱۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۲۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۳۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۷۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۶آسیا۲۸ اسفندویتنام – تایلند ( ۱۳ روز ) *۵
۲ شب هانوی +۱ شب کشتی در خلیج هالونگ
+۳ شب سایگون + ۳ شب بانکوک + ۳ شب پوکت
QR۲۳۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۵۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۰۹۰دلار
+
نرخ بلیط
۳۷آسیا۲۷ اسفندسنگاپور – مالزی – ویتنام ( ۱۵ روز ) *۵
۳ شب سنگاپور + ۴ شب کوالالامپور + ۳ شب هوشی مین + ۳ شب هانوی + ۱ شب کشتی
QR۲۵۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۷۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۳۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط

 

از کی میتونم تورهای نوروزی را رزرو کنم ؟

تورهای نوروز۹۸ را میتوان از همین الان رزرو کرد و از تخفیفهای رزرو زود هنگام استفاده کرد.

در کنسلی تور رزرو شده نوروز چقدر از هزینه بازگشت داده می شود ؟

گردشگران با بیمه کنسلی تورهای خود در صورتی که مشکل جدی طبق قوانین بیمه کنسلی   برای مسافر اتفاق بیافتد اقدام به بازگرداندان کل وجه  میکند. 

تاریخ شروع تورهای نوروزی از کی هست ؟

تورهای نوروزی از تاریخ ۲۵ اسفند ۹۷ شروع میشود اما شما میتوانید از همین الان برای رزرو اقدام کنید  ک با قیمت مناسب تر و اطمینان رزرو کنید .